Asociaţia „Societatea Română de Homeopatie ”

Sediul în Mun Bucuresti, str. Ionel Perlea 10, Sector 1

CIF 11137535

     Consiliul Director al Asociaţiei „Societatea Română de Homeopatie”, cu sediul în Mun Bucuresti, str. Ionel Perlea 10, Sector 1, având cod unic de înregistrare 11137535, reprezentat prin președinte Ileana Rîndașu, în conformitate cu art. 5.2.2 din Statutul asociaţiei,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţiei „Societatea Română de Homeopatie”, pentru data de 17 noiembrie 2023, ora 17:00, la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu, din Bd Iancu de Hunedoara nr. 54, Sector 1, București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea actualizării membrilor Asociației;
  2. Aprobarea excluderii membrilor ca urmare a neachitării cotizației de membru pe o perioadă mai mare de doi ani sau a intervenirii decesului în cazul unora;
  3.  Ratificarea adeziunilor noilor membri conform art. 5.1.2. din Statut;
  4. Aprobarea completării art. 5.1.3. din Statut vizând pierderea calității de membru prin adăugarea unui nou punct – „în cazul decesului membrului persoană fizică;”
  5.  Aprobarea introducerii unui nou articol în Statut, având următorul conținut:                       5.2.2.12.  Adunările Generale pot fi desfășurate prin mijloace electronice la distanță, prin intermediul platformelor de videoconferință, convocatorul urmând a conține link-ul de logare și datele necesare. Modalitatatea de votare va fi similară ca și pentru adunările generale ce se desfășoară cu prezență fizică.”
  6. Aprobarea modificării art. 5.2.2.6. din Statut în sensul: Adunarea generală adoptă hotărâri cu voturile majorităţii membrilor prezenţi, prin vot deschis. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat direct sau prin împuternicit cu împuternicire specială. Un membru nu poate reprezenta in calitate de imputernicit decat un alt membru. Membrii care actioneaza ca imputerniciti in baza împuternicirii au obligatia de a transmite împuternicirea la adresa de email a Asociatiei: societatearomanahomeopatie@gmail.com sau la adresa indicată în convocator, cu minim 3 zile inainte de data indicata in convocare, sub sanctiunea neluarii in seama a procurii”.
  • Prezentarea raportului privind activitatea desfășurată de Asociație;
  • Împuternicirea Cabinetului de Avocat Stan Elisabeta Florina pentru înregistrarea modificărilor ce se vor adopta la Judecătoria Sectorului 1
  • Diverse

Adunarea Generală este statutar constituită când este asigurată participarea a cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor Asociaţiei cu drept de vot.

În situația în care nu se întruneşte cvorumul necesar la data de 17.11.2023, se reconvoacă adunarea la data de 18.11.2023, ora 11:00 (conform art. 5.2.2.5. din Statut), la  adresa din Mun. București, str. Agricultori nr. 117, bl 81, sc.1, etaj 3, ap. 12, Sector 3, când se pot adopta hotărâri în mod valabil indiferent de numărul de participanţi.

Votul poate fi exprimat personal sau prin mandatar la Adunare sau prin corespondență.

Pentru membrii care nu se pot prezenta personal la Adunarea din 17.11.2023, ora 17:00 pot mandata un alt membru al Asociației în baza unei procuri speciale și autentice în vederea exprimării votului și semnării actelor necesare. Un membru nu poate reprezenta în calitate de împuternicit decât un alt membru.

Membrii care acționează ca împuterniciți în baza procurii au obligația de a depune procura la sediul Asociatiei cu minim 3 zile înainte de data indicată în convocare, sub sancțiunea neluării în seamă a procurii.

Potrivit dispozițiilor art. 5.2.2.7. din Statut, votul se poate exercita și prin corespondență scrisă. Pentru a fi considerat valabil exprimat, votul prin corespondență va îmbraca forma de scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, expediată pe adresa sediului  Asociației, astfel încât aceasta să ajungă la sediul Asociației cu minim 3 zile înainte de data ținerii Adunării, sub sancțiunea neluării în seamă.

Totodată, pentru a fi considerat valid votul prin corespondență, în scrisoare se va arăta, punctual, modul de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin scrierea în clar a cuvintelor  «pentru», respectiv «împotriva», fără alte mențiuni sau observatii, iar la final, scrisoarea conținând votul va cuprinde, pe fiecare pagină, numele în clar, data și semnătura celui ce a votat prin corespondență, sub sancțiunea neluării în considerare.

Prezentul convocator se publica pe pagina web a asociaţiei, conform art. 5.2.2.4 din Statut.

Vă solicităm participarea într-un număr cât mai mare a membrilor asociației, pentru a atinge cvorumul de 50%+1 necesar validării hotărârilor adoptate.

            01.11.2023                                                                                    Președinte Consiliu director:

           dr. Ileana Rîndașu

Adunarea generala va fi urmata de un atelier de lucru, unde am invitat ca speaker pe dr. Mihaela Hanganu.