Acad. Prof. Dumitru Dobrescu (12 martie 1927 – 13 decembrie 2020), o mare personalitate a lumii științifice din România, a murit în luna decembrie 2020. A fost un renumit medic și farmacist, atât alopat, cât și homeopat, profesor de farmacologie, membru corespondent (din 1992) al Academiei Române, membru (din 1991) și vicepreședinte (între 1991-1995) al Academiei de Științe Medicale din România, membru al Societății Europene de Farmacie Clinică (din 1990).

Activitatea sa științifică, de anvergură internațională, s-a concretizat în peste 200 de lucrări de cercetare și 12 brevete de invenții.

În 1981, a primit Premiul Academiei Române, în 2001 Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler. De asemenea, a fost membru al Academiei Regale de Farmacie din Spania, membru al Academiei Naționale de Farmacie din Franța și expert OMS, doctor Honoris Causa al UMF „Gr.T Popa” din Iași (1994) și UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca (1997).

Prof. Dumitru Dobrescu a absolvit Facultatea de Farmacie în 1949, iar în 1958 Facultatea de Medicină, cu specializări ulterioare la Praga, Bratislava, Bruxelles, Washington. A fost profesor la Facultatea de Farmacie din București, la catedra de Farmacologie, autor a numeroase cărți de specialitate, inclusiv „Farmacoterapie practică-vol. I și II”, lucrare de referință pentru multe generații de farmaciști.

Între 1972-1981, a fost decan al Facultății de Farmacie din București, iar între 1990 – 1993 și 1997 – 1998, directorul Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentelor și Cercetării Farmaceutice. El a fost fondatorul actualului organism de reglementare al pieței farmaceutice, Agenția Națională pentru Medicamente și Dispozitive Medicale. A avut o activitate îndelungată în Comisia Medicamentelor din Ministerul Sănătății, începând din 1968, ca vicepreședinte (1973-1977) și președinte (între 1977-1993 și 1997-1998). A fost cofondator al Centrului Național de Farmacovigilență (1973).

Autor al unor concepte originale, cum ar fi farmacotoxicologia (1977), farmacoepidemiologia (1981) și farmacologia ecologică (1993); autorul „Metodologiei de introducere a medicamentelor noi în terapeutică” (1979) și al „Ghidului pentru autorizarea, înregistrarea și supravegherea medicamentelor” (1991), ambele aprobate ca documente normative de către Ministerul Sănătății din România; autor a 220 de lucrări științifice (175 publicate în România, altele fiind publicate în importante publicații internaționale); descoperitor a 20 de medicamente originale. Autor a 33 de cărți despre medicamente (unic autor a 10 dintre ele, considerate premiere internaționale și co-autor al altor 16, dintre care una este o premieră internațională).

Pentru comunitatea homeopatică, dânsul a fost o autoritate emblematică și a apărat homeopatia în fața colegilor alopați, demonstrând valoarea acesteia ca știință medicală, construită în jurul conceptului de medicament, cu două tipuri de aplicații: medicamentul alopat și homeopat. A fost autorul primei cărți de farmacologie homeopatică (ecologică) din lume – (primul volum, partea generală, publicat în 2007, volumul al doilea, despre aparatul respirator, publicat în 2009), cu dorința de a valida homeopatia științifică în România și în lume (cartea a fost tradusă și publicată în franceză și engleză).

Pe lângă faptul de a fi fost o mare personalitate a lumii științifice, acad. Dumitru Dobrescu era un om care credea cu tărie în Dumnezeu și în legile naturii, își iubea semenii și le-a alinat suferințele, cu devotament și dăruire.

Ne vom aminti întotdeauna de domnia sa cu respect și afecțiune. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Tribute to Acad. Prof. Dumitru Dobrescu

Acad. Prof. Dumitru Dobrescu (12 March 1927 – 13 December 2020), a great Romanian scientific personality, died in December, 2020. He was a renowned doctor and pharmacist, both allopathic and homeopathic practitioner, professor of pharmacology, corresponding member (from 1992) of the Romanian Academy, member ( from 1991) and vicepresident (between 1991-1995) of the Academy of Medical Sciencies from Romania, member of the European Society of Clinical Pharmacy (from 1990).

His scientific activity, of international scope, has materialized in over 200 research works and 12 patents of inventions.

In 1981, he received the Romanian Academy Award, in 2001 the National Order „Star of Romania” in the rank of knight. He was also a member of the Royal Academy of Pharmacy of Spain, a member of the National Academy of Pharmacy of France and an expert on medicines of the WHO, doctor Honoris Causa of UMF “Gr.T Popa” from Iași (1994) and UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca (1997).

Prof. Dumitru Dobrescu graduated from the Faculty of Pharmacy in 1949, and in 1958 from the Faculty of Medicine, with subsequent specializations in Prague, Bratislava, Brussels, Washington. He was a professor at the Faculty of Pharmacy in Bucharest, Department of Pharmacology, author of numerous specialized works, including „Practical Pharmacotherapy-vol. I and II ”, studied by many generations of pharmacists.

Between 1972-1981 he was dean of the Faculty of Pharmacy in Bucharest, and between 1990 – 1993 and 1997 – 1998, the director of the Institute for State Control of Medicines and Pharmaceutical Research. He was the founder of today’s regulatory body of the pharmaceutical market, the National Agency for Medicines and Medical Devices. He had a long activity in the Medicines Commission of the Ministry of Health, starting from 1968, as vice-president (1973-1977) and president (between 1977-1993 and 1997-1998). He was co-founder of the National Pharmacovigilance Center (1973).

Author of original concepts, such as pharmacotoxicology (1977), pharmacoepidemiology (1981) and ecological pharmacology (1993); the author of the “Methodology for the introduction of new drugs in therapeutics” (1979) and of the “Guide for the authorization, registration and supervision of drugs” (1991), both approved as normative documents by the Romanian Ministry of Health; author of 220 scientific works (175 published in Romania, other being published in important international publications); discoverer of 20 original drugs. Author of 33 books on medicines (sole author of 10 of them, considered international premieres and co-author of 16 others, one of which is an international premiere).

For the homeopathic community, he was an emblematic authority who defended homeopathy in front of his allopathic colleagues, demonstrating its value as medical science, built around the concept of medicines, with two types of applications: allopathic and homeopathic. He was the author of the first book on Homeopathic (ecological) Pharmacology in the world – (first volume, the general part, published in 2007, second volume, about the respiratory system, published in 2009), with the desire to validate scientifically homeopathy in Romania and worldwide (the book was also translated and published in French and English).

Besides being a great personality of the scientific world, Acad. Prof. Dumitru Dobrescu was a man who strongly believed in God and the laws of nature, who loved and served humanity, with devotion and dedication. We will always remember him with respect and affection. May God rest him in peace, may his soul be forever blessed!